FacebookTwitter

Akte van Oprichting

Stichting The Widow’s Foundation,  met zetel te Westland, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting verleden op 22 april 2016 voor een waarnemer van mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 65893476 en RSIN nummer 856307087.

 

1.                       NAAM EN ZETEL

2.                       DOEL

(a)                    het adresseren van medische, juridische en financiële uitdagingen ten tijde van rouw;

(b)                    het, voor personen in rouw, vereenvoudigen van de toegang tot expertise waar behoefte aan is in het kader van het verlies; en

(c)                    het steunen en trainen en het van praktisch advies voorzien van personen in rouw, zodat zij vaardigheden ontwikkelen welke hen in staat stellen (beter) om te gaan met toekomstige uitdagingen, samenhangende met hun verlies;

het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

(a)                    het verwerven van fondsen en subsidies door het indienen van aanvragen bij nationale en Europese beurzen; en

(b)                    samenwerking met non-profit- en andere professionele organisaties, accountants, advocaten, notarissen, financiële experts, belastingadviseurs, psychologen en psychiaters in Europa.

3.                       BESTUUR

Een aftredend bestuurder is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, telkens herbenoembaar.

Een bestuurder die is benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij vervangt.

(a)                    door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3;

(b)                    door bedanken;

(c)                    door overlijden;

(d)                    door ondercuratelestelling;

(e)                    door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

(f)                     door ontslag door de rechtbank; en

(g)                    door ontslag bij bestuursbesluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, met uitzondering van de desbetreffende bestuurder.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijke bestuurder te benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van één of meer bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2.

4.                       REGLEMENT, BESTUURSTAKEN

De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.

5.                       VERTEGENWOORDIGING

De verlening van de volmacht en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

6.                       BESTUURSVERGADERING

(a)                    de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;

(b)                    het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

(c)                    de benoeming van bestuurders; en

(d)                    de verlening van decharge aan bestuurders.

Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee (2) bestuurders om een vergadering bijeen te roepen geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot drie dagen.

De notulen worden door het bestuur vastgesteld. Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter en de notulist.

7.                       BESLUITVORMING BESTUUR

De gevolmachtigde kan slechts rechtsgeldig een stem uitbrengen ten aanzien van in de volmacht omschreven onderwerpen.

Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

Indien één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan is het bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen. Het bestuur zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.

Ingeval de stemmen staken heeft de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem.

Ingeval de stemmen staken in een vergadering waarin de voorzitter van het bestuur niet aanwezig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Het besprokene tijdens een telefonische of een door middel van een elektronisch communicatiemiddel gehouden vergadering van het bestuur zal schriftelijk worden vastgelegd in notulen door de voorzitter of de door hem aangewezen persoon, welke notulen zullen worden verspreid onder alle bestuurders.

8.                       BOEKJAAR, FINANCIËLE VERANTWOORDING

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur.

9.                       WIJZIGING VAN DE STATUTEN, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING

Een besluit tot juridische fusie of splitsing behoeft de goedkeuring van de rechtbank.

Zijn in een dergelijke vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan drie maanden na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders geldige besluiten kan nemen, mits met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.

De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

Uitkering van het overschot dient zoveel mogelijk te geschieden ten behoeve van één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen.

10.                   EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend zeventien.

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

.

 

“Gymnopedie No. 1” Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

.

Skype Name: widowfoundation

Om contact op te nemen met de Stichting via Skype, klik hier om verder te gaan: